Polityka prywatnosci


POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Dotyczy ANB Sp. z o.o. , ANB Sp. z o.o. Sp. K, El-System SP.z o.o. i Interum Sp. z o.o.

 

Niniejszy informacja określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez ANB Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie (04-478), ul. Zerzeńska 36, KRS 0000038402 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS) - Administratora danych.

 

Informacje ogólne

 

Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, zidentyfikowanej lub którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. W szczególności danymi osobowymi mogą być w szczególności: imię i nazwisko , stanowisko w określonym podmiocie, adres, w tym również adres wykonywanej działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej, numer IP wykorzystywanego urządzenia, numer NIP, numer Regon, informacje z biur informacji gospodarczej.
Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych,
a zwłaszcza zbieranie/otrzymywanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.
ANB sp. z o.o. jako Administrator danych przetwarza te dane zgodnie z RODO
tj. Rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz zgodnie z wewnętrznym prawem polskim.
Celem przetwarzania danych osobowych przez ANB sp. z o.o. jest prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności prawidłowe i satysfakcjonujące relacje
z kontrahentami, a podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a), b), c) i f) RODO – w zależności od etapu, na jakim te dane są przetwarzane. Dane te są zbierane przez nas w ramach: prowadzonej korespondencji handlowej w formie papierowej i elektronicznej, przygotowywania ofert i ich prezentacji, negocjacji handlowych, realizacji zakupów
i sprzedaży towarów oraz usług, w tym wysyłki i jej śledzenia, procedur realizowania
i otrzymywania płatności, usług serwisowych, wymaganej prawem rachunkowości, ubezpieczeń kontraktów, windykacji należności.. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (w szczególności prezentacji oferty, negocjacji itp.) a następnie do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być automatycznie przetwarzane-profilowane wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dotyczą.
Dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim, w szczególności: podwykonawcom, firmom transportowym i kurierskim, firmom pośredniczącym
w świadczeniu usług drogą elektroniczną. instytucjom finansowym pośredniczącym
w realizowaniu płatności, ubezpieczycielom, firmie świadczącej obsługę prawną, firmom windykacyjnym, firmie prowadzącej rachunkowość oraz audytorom - tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umów lub w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia wszelkich prawnych zobowiązań Administratora wynikających z relacji z osobą przekazującą dane lub której dane dotyczą.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się nie jedynie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane jedynie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta może cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
tel. ........ e-mail: it@anb.com.pl
W sprawach dotyczących danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane w sklepie internetowym

 

Rejestracja na stronach naszych sklepów internetowych jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. Korzystanie z niektórych opcji naszej oferty w drodze elektronicznej jest jednakże możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail,
nr telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający
z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany.
Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz
nr telefonu i adresu poczty e-mail.
Do przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności naszych sklepów internetowych pełne zastosowanie mają pozostałe zasady zawarte
w niniejszej informacji.

 

Cookies

 

Nasze strony internetowe wykorzystują technologię cookies tj. małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które służą identyfikacji przeglądarki osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookies nie służą identyfikacji tożsamości osoby korzystającej
z przeglądarki i odwiedzającej stronę. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji
(w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, ostatnio oglądanych oraz ustawień sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny. Automatycznie przetwarzane pliki cookies zawierają dane dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP) i są gromadzone przez Google Analytics. Dane te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego użytkownika są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty współpracujące z ANB Sp. z o.o w modelu rozliczeniowym CPA („Cost Per Action”), tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych.
Podmioty wymienione powyżej, które dysponują danymi o użytkownikach w formie cookies, nie mogą przekazywać ich osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

 

Informacje dodatkowe dotyczace cookies

 

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.anb.com.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych Serwisu.
ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np.
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki.
iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie
dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f. Świadczenia usług reklamowych
i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
ii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
iii) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
ii) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w
Irlandii]
ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w
Irlandii]
iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu
internetowego:
i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.67 / 5.00 92 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-07-14
Wszystko ok zgodne z opisem.
2022-05-27
Najprzyjemniejsza, najszybsza obsluga z jaka mialem do czynienia. Pozdrawiam
pixel